Skip to main content

Disclaimer

Ten aanzien van berichtgeving en het raadplegen en gebruik van deze en andere website(s) van Sustay Group B.V., Sustay Projects B.V. of andere dochterondernemingen – hierna samen als Sustay genoemd – gelden de volgende voorwaarden.

berichten via e-mail, pers en social media
Een e-mailbericht en eventuele bijlage(n) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u het bericht en enige bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Sustay niet toegestaan.

In een bericht (e-mail, pers en social media) vervatte opvattingen of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van Sustay. Sustay is niet aansprakelijk voor virussen in een e-mailbericht en bijlage(n) of andersoortige digitale berichtgeving.

Sustay kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van een bericht.

website
Sustay besteedt uiterste zorg aan correcte en toegankelijke informatie op deze website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van de site toch verouderd, onvolledig en/of incorrect is.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Sustay niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Sustay wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze en andere Sustay website(s) komen uitsluitend toe aan Sustay of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Sustay is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die per e-mail of deze website via internet naar Sustay wordt verzonden is niet beveiligd. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, het privacystatement en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

privacy
Sustay hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Sustay kan gegevens vastleggen in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens gebruikt Sustay uitsluitend voor haar dienstverlening en voor statistische, anonieme informatie. Als u via mail of social media persoonlijke gegevens naar Sustay verzendt, geeft u daarmee Sustay toestemming deze gegevens te gebruiken en/of te verwerken bij de behandeling van een aanvraag of melding.

Bij ‘links’ naar andere websites is Sustay niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Lees daarvoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

Sustay behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in bovenstaande voorwaarden en privacyverklaring.