Communicatie en Participatie plan nieuwbouw project De Schaloen in Moerwijk  Den Haag

1. Inleiding

In het kader van de herontwikkeling van woningen in Moerwijk Zuid is het onderliggende Communicatie- en Participatieplan opgesteld. Het betreft de sloop van ca. 212 bestaande appartementen en de nieuwbouw van ca. 558 nieuwe appartementen. De looptijd van de gehele ontwikkeling bedraagt ca. 5 jaar vanaf  medio 2019. Het project is genaamd De Schaloen.

Het onderliggende Communicatie en Participatie plan volgt de Inspraak- en Participatieverordening gemeente Den Haag 2012. In de verordening wordt onderscheid  gemaakt tussen Inspraak en Participatie.

Inspraak

Inspraak is voorzien bij het bestemmingsplan en de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen.

Participatie

Participatie wordt ook wel interactieve beleidsvorming/ ontwikkeling  genoemd. Het uitwisselen van ideeën tussen omwonenden/bewoners  en initiatiefnemer( tweerichtingsverkeer) is het belangrijkste kenmerk van participatie. Participatie is een werkwijze waarbij de initiatiefnemer relevante partijen (omwonenden , maatschappelijke organisaties, bedrijven, deskundigen of andere overheden) bij de ontwikkeling van een project betrekt. In een participatieproces wordt getracht om in een open en evenwichtige samenwerking met hen tot de voorbereiding, bepaling, uitvoering of evaluatie van de voorgenomen ontwikkeling  te komen. Bij participatie wordt vaak een aantal keren van gedachten gewisseld.

Communicatie en participatietraject

Sustay en Staedion zijn de initiatiefnemers van de plan ontwikkeling in Moerwijk rond de Schaloenstraat. Deze partijen hebben de intentie om het volgende communicatie en participatie (verder genoemd CP)  traject te volgen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het CP proces, waarbij Staedion de huurderscommunicatie faciliteert en Sustay de omgevingscommunicatie.

Voor de bewoners en de omgeving zijn in  ieder geval de volgende onderwerpen van belang om over geïnformeerd te worden.

 • de herhuisvestingsprocedure en het leegstandsbeheer
 • de stedenbouwkundige- en architectonische opzet van het nieuwbouw project
 • de verkeersontsluiting, verkeersintensiteit en de parkeeroplossingen
 • de inrichting van de openbare incl. voorzieningen.
 • de (tijdelijke) consequenties als overlast e.d.
 • de planning met o.a. sloop en aanpassen bestemmingsplan
 • de beoogde communicatie momenten met hen; de wijze van informeren en participeren en waar zij terecht kunnen bij vragen of klachten.

Het doel  van het CP plan is om alle belanghebbenden tijdig en volledig te informeren over voorgenomen processen en waar mogelijk gelegenheid te geven om  te reageren en of ideeën en aandachtspunten in te brengen op het plan. We hebben het dan over raadplegen. Voor sommige onderdelen van het plan, zoals bijvoorbeeld de inrichting van de binnenplaatsen bekijken we gedurende het proces of we een hogere trede van de participatieladder kunnen toepassen.

Sustay en Staedion zijn leidend in dit proces, de gemeente ondersteunt en faciliteert.

De volgende criteria zijn mede bepalend voor een goed CP proces.

 • Representativiteit en betrokkenheid van belanghebbenden
 • Mate van overleg en omstandigheden (rondom het uiten van meningen)
 • Transparantie (inzicht in proces, informatie)

2. Belanghebbenden

De volgende belanghebbenden zullen worden benaderd in het proces. Dit is nog geen limitatieve opsomming

 • Bewonersplatform Moerwijk Zuid
 • Nieuw Apostologische Kerk
 • Woonzorgcomplex  De Strijp
 • Woonzorgcomplex Sammersbrug
 • Woonzorgcomplex  Waterhof
 • Gevestigde bedrijven  in de omgeving
 • Huurders te slopen gebouwen en vertegenwoordigers buurtbewoners van Staedion
 • Omwonenden aan de Loevesteinlaan en Polanenhof
 • Bewoners wooncomplex hoek Loevesteinlaan/Erasmusweg
 • Toekomstige bewoners van koop egw bouwproject Cannenburglaan/Hillenraadweg
  Etc.

3. Krachtenveldanalyse

Bij de ontwikkeling aan het  project zijn verschillende belanghebbenden  betrokken. Zij hebben allen hun eigen wensen en belang bij deze ontwikkeling. Omdat deze ontwikkeling impact heeft op de leefomgeving van mensen, zullen zij hun eisen en randvoorwaarden hebben. Dit levert mogelijk (procedurele) risico’s op die op voorhand ingeschat kunnen worden. Een krachtenveldanalyse is en goed middel om zo’n inschatting te maken en hierop tijdig te kunnen acteren. Tijdens de informatie en participatie avonden kan dit krachtenveld worden ingeschat. 

4. Fase Stedenbouwkundig Ontwerp en vervolg fase 1

 1. a) Sustay en Staedion zullen een klankbordgroep instellen, 6-8 personen groot,samengesteld uit een representatieve vertegenwoordiging van huurders, omwonenden en kavel kopers. Frequentie van overleg met de vertegenwoordigers te bespreken maar minimaal 4 x per jaar.

Onderwerpen o.a. voorbereiden informatie en participatie avonden, overlast gevende werkzaamheden voor de omgeving en hoe deze te beperken,  tijdelijke maatregelen bespreken etc.

Van dit overleg zal verslag worden gedaan. De  klankbordgroep zal geraadpleegd worden inzake diverse voorgenomen voorstellen voor de inrichting van de openbare ruimte.   We hebben het dan over voorstellen ten aanzien van ontwerp zaken zoals inrichting straten,  groen aankleding openbare ruimte en binnentuinen van de wooncomplexen.

 1. b) Daarnaast zullen regelmatig informatie avonden gepland worden.

In het 3ekwartaal van 2019  zullen  in augustus Sustay en Staedion huurders, omwonenden en andere belanghebbenden informeren over de voorgenomen Stedenbouwkundige Ontwikkeling.  De gemeente kan hierbij optreden als adviseur.

Communicatieplan momenten fase 1 project

Hieronder zijn de belangrijkste momenten weergegeven die moeten leiden tot een  definitief VO fase 1:

 • Inrichten website (gereed voor 1 november 2019) t.b.v. informatieverstrekking.
 • Informatieavond over SO project en planning aan belanghebbenden en huurders 3kwartaal 2019, tevens planning m.b.t. aanpassen bestemmingsplan, aanwijzen actiegebied e.d. Op deze avonden worden bewoners voor de eerste keer geïnformeerd over het project.. Deze informatie avond heeft  op 26 en 27 augustus plaatsgevonden. Zie verslag bij downloads.
 • Terugkoppeling informatieavond aan belanghebbenden en gemeente.
 • Januari 2020 2informatie en participatie avond waarbij VO van fase 1 project wordt gepresenteerd inclusief inrichtingsplan openbare ruimte, stand van zaken bestemmingsplan e.d., belanghebbenden kunnen vragen  stellen en ideeën  Genodigden worden geraadpleegd . ten aanzien van concept inrichtingsplan openbare ruimte,  openbare parkeerplaatsen en inrichting straten.
 • Terugkoppeling avond (rond zenden verslag) eind februari.
 • 1kwartaal 2021 3informatie en participatieavond. Presentatie integraal (project)plan fase 1 met planning. Verwerken opmerkingen  aandachtspunten of ideeën omwonenden/bewoners in plannen openbare ruimte en parkeren.
 • 2kwartaal 2021 4informatie en participatieavond. Presentatie zo nodig aangepast integraal (project)plan fase 1 met planning.  Aangeven hoe verwerkt  opmerkingen vorige bewoners avond. Doorkijk naar fase 2.
 • Tijdens het gehele proces media (lokale pers) en social media actief informeren respectievelijk inzetten.
Communicatieplan momenten fase 2 project

In deze fase zullen eenzelfde informatie avonden worden belegd als bij fase 1. De data hiervoor moeten nog vastgesteld worden. Zodra deze bekend zijn zal dit met de gemeente en huurders en omwonenden worden gecommuniceerd.

5. CP momenten Realisatiefase

Het is belangrijk om tijdens de realisatiefase in nauw contact te staan met de directe omgeving. Met name overlast gevende werkzaamheden moeten tijdig en juist gecommuniceerd worden. De aannemer zal hiervoor verantwoordelijk zijn. Een informatie avond zal door Sustay worden opgezet om praktische uitvoeringszaken te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst zullen de bewoners worden geraadpleegd in te nemen maatregelen.

De aannemer communiceert met de directe omgeving en indien nodig met de gemeente over de dagelijkse gang van zaken zoals: hinder van laden en lossen, tijdelijke afzetting van weg delen, etc.

De aannemer zorgt ook voor een nood- en klachtennummer dat tijdens de bouw (ook in de weekeinden) gebeld kan worden. Gezamenlijk maken we nadere afspraken over de reactietijd op een melding.

Daarnaast zal Sustay frequent, op de projectwebsite, de voortgang van de werkzaamheden, in tekst en beeld, laten zien. Ook zal via dit medium het laatste nieuws te volgen zijn. Indien wenselijk kan, gezien de doelgroep, de nieuwsbrief ook op papier verspreid worden.